ETKİNLİKLERİMİZ

Matematik Etkinliği

resim_185Nesne/durum/olaylar arasında ilişki kurma, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, toplama-çıkarma, geometrik şekilleri (sembolleri) tanıma ve grafik hazırlama çalışmaları matematik etkinlikleri arasında yer almaktadır.

Matematik etkinliklerinde mümkün olduğunca gerçek nesnelerle çalışılır. Ardından  sembollerle çalışmaya devam edilir. İlişki kurma, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, toplama-çıkarma, geometrik şekilleri  tanıma ve grafik hazırlama çalışmaları ile matematik çalışmaları yapılır.

 Drama Etkinliği

resim_186

Drama çocukların bir grup içerisinde durum veya olayları kendi yaşantılarından yola çıkıp,materyaller kullanarak,içinde canlandırmaların olduğu etkinliklerdir

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği

resim_187

Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri ilköğretime hazırlık çalışmalarının içinde yer alır ve çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içerir.

Alan Gezisi

resim_188

Alan gezileri, çocukların araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemlemelerini sağlayan, yaşadıkları çevreyi tanımalarına yardımcı olan ve aynı zamanda kavramları öğrenmelerine ortam sağlayan etkinliklerdir.

Sanat Etkinliği

resim_189

Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan, ilgi ve gereksinimlerine göre uygulanan çeşitli sanatsal tekniklerin ve artık materyallerin kullanıldığı kolaj ve üç boyutlu çalışmalar, kesme, yırtma-yapıştırma, boyama çalışmalarını içerir.

  Türkçe Etkinliği:

resim_190Türkçe etkinliği çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir. Türkçe etkinliklerinin amacı; çocukların  sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır

Oyun Etkinliği

resim_191Oyun, çocukları fiziksel ve duygusal olarak rahatlattığı için zihinsel olarak da öğrenmeye elverişli bir ortam sağlar. Oyun çocukların hareket gereksinimini karşıladığı gibi oynanan oyunun türüne göre hayal dünyasını da zenginleştirir.

Hareket Etkinliği:

resim_192

Hareket etkinliğinin amacı, çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, gelişimine ve özbakım becerilerine katkıda bulunmaktır. Böylece çocuğun fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımı da sağlamaktır.

Bu etkinlikler süresince çocuklar temel hareket becerileri,  güç, koordinasyon, hız, çabukluk, esneklik, kuvvet ve dayanıklılık gibi alanlarda gelişme sağlarlar.

Fen Deney Gözlem

resim_193

Çocukları dikkat etmeye,soru sormaya, merak etmeye, gözlem yapmaya, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir.

Örnek olarak doğayı, doğadaki canlı ve cansız varlıkları gözlemleme, varlıkların değeri ve korunmasına yönelik bilgilendirme, keşifler ve icatlar yapma, mutfakta besin hazırlama, koleksiyon yapma, mevsim ve hava durumunu gözlemleme,kitap ve dergi inceleme, fotoğraf çekme, fotoğraf inceleme, belgesel vb. izleme, mıknatıs, büyüteç,pusula gibi basit araçları tanıma ve kullanma gibi fen eğitimine destek veren etkinliklerdir.

Müzik Etkinliği

resim_209

Müzik etkinlikleri hem çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen çalışmalardır.

Ritm,kulak,ses eğitimi,

Tek ya da grup eşliğinde şarkı söyleme,
Müzik dinleme/dinletme,
ritim, nefes ve ses çalışmaları

Müzikli/şarkılı dramatizasyon
Şarkılı oyun,
Çalgı çalışmaları,
Söylenen şarkıya çalgı ile eşlik etme,
Müzik eşliğinde serbest/yaratıcı dans,
Müzik/şarkı eşliğinde öykünmeler,
Şarkıya uygun hareketlerle eşlik etme,

Ses ve müzik dinleme ve ayırt etme

yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma gibi etkinliklere yer vermekteyiz.

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği:

resim_210

İlkokula hazırlık çalışmaları; çocukların sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri gibi bütün alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bütünüdür. Bu alanda yaptığımız çalışmalar çocuğun okul öncesi

eğitim kurumuna başladığı ilk günden itibaren bütün gelişim alanlarını kapsamakta ve birbiri üzerine eklenerek gitmektedir.

İlkokula hazırlıkta temel olan becerilerin gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikler

resim_211

-Görsel algı çalışmaları (el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekânda konum, mekânsal ilişkiler, hız, vb.).
-İşitsel algı/fonolojik farkındalık çalışmaları (dinleme, konuşma, sesleri hissetme, ayırt etme,aynı sesle başlayan ve biten kelimeler üretme vb.).
-Dikkat ve hafıza çalışmaları (benzerlikleri ve farklılıkları bulma, akılda tutma, hatırlama vb.)
-Temel kavram çalışmaları.
-Problem çözme ve tahmin çalışmaları.
-Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları(kalemi doğru tutabilme, kalem kontrolü ve doğru kullanabilme, çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.).
-Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları.
-Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları.
-Sosyal ve duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları.-Okuma yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları.
-Duyu eğitimi çalışmaları.
-Nefes ve ritim çalışmaları vb.etkinliklerden oluşmaktadır.